Archwium > Numer 303 (11/1998) > Varia > Małżeństwa konkordatowe

Małżeństwa konkordatowe

Małżeństwo kanoniczne ze skutkami cywilnymi może być zawarte tylko wtedy, gdy zezwala na to konkordat albo ustawa regulująca stosunki między państwem a Kościołem lub związkiem wyznaniowym. W Polsce zawieranie tego typu małżeństw reguluje w art. 10 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 roku. Po podpisaniu i ratyfikowaniu Konkordatu Sejm został zobligowany (art. 10 ust. 6 Konkordatu) do wprowadzenia koniecznych zmian w ustawodawstwie polskim w celu umożliwienia nupturientom zawierania małżeństw kanonicznych ze skutkami cywilnymi. Tak też się stało. Sejm 24 lipca 1998 roku uchwalił tzw. ustawy okołokonkordatowe zmieniające Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Ustawę o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Ustawy te wchodzą w życie z dniem 15 listopada 1998 roku.

 
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego

„Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński” głosi nowy art. 1 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Po tak złożonym oświadczeniu nupturienci muszą udać się do Kościoła w celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Ale jednocześnie art. 1 w par. 2 mówi, iż „małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kiero (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Małżeństwo, którego nie było

Przemoc seksualna wobec dzieci

Kto należy do rodziny?

Pogrzeb katolicki

Nieprawidłowe związki małżeńskie


komentarzeFacebook