Archwium > Numer 520 (12/2016) > Kiedy się modlisz > GENEALOGIA JEZUSA CHRYSTUSA

GENEALOGIA JEZUSA CHRYSTUSA
Pisząc Ewangelię do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, Mateusz wpadł na genialny pomysł: postanowił napisać dobrą nowinę jako... nową Torę.

FOT. AARON BURDEN/UNSPLASH.COM


Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była [dawna] żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima;Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Ewangelia św. Mateusza 1,1–17

 

W Nowym Testamencie mamy dwie różne genealogie Jezusa umieszczone w dwóch spośród czterech ewangelii – u Mateusza (Mt 1,1–18) i u Łukasza (Łk 3,23–38). Skąd znaczne różnice? Otóż te dwie ewangelie reprezentują dwa różne światy i dwa zupełnie odmienne style myślenia: żydowski i grecki.

Symbolika cyfr i liczb

Genealogia Mateusza rozpoczyna księgę. W pierwszym wersecie czytamy wzmiankę o trzech mężach – gigantach biblijnej historii zbawienia: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (Mt 1,1), natomiast w ostatnim wersecie wymieniani są oni – co ciekawe! – w odwrotnej kolejności: Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń (Mt 1,17). Taką technikę literacką – ograniczenie jednostki tekstu sekwencją powtarzaną na początku i na końcu (tu w odwrotnej kolejności) – nazywamy inkluzją. Z kolei wewnątrz inkluzji pokolenia zostały uporządkowane – jak zaznaczył sam Ewangelista – w trzech blokach po czternaście pokoleń. Symbolika trójki i czternastki ma tu ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli mamy na uwadze język, w jakim pierwotnie spisano Ewangelię.

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Wilk - ur. 1981, biblista, wykładowca WSD Zakonu Pijarów, WSD Zakonu Redemptorystów oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, założyciel i redaktor portalu BibleNote+ (dawniej: Orygenes+). Mieszka w Krakowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ŻABY, KOMARY I POMÓR BYDŁA

LIST PRZEPISYWANY NOCĄ

POTOP

GIGANCI WIARY

Diengi


komentarzeFacebook