Regulamin Sklepu Internetowego W DRODZE

 

§1 DEFINICJE

1.  Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod nazwą W DRODZE, zajmujący się w szczególności sprzedażą detaliczną książek o tematyce teologicznej, filozoficznej i psychologicznej, e-książek oraz miesięczników. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.wdrodze.pl oraz www.miesiecznik.wdrodze.pl.

2.   Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, będący właścicielem Sklepu, tj. Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Poznań (61-716) przy ul. Kościuszki 99, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515645; akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr NIP 7831714817 oraz nr REGON 302771577. Informacja odpowiadająca aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego dostępna jest za pośrednictwem https://ems.ms.gov.pl oraz w formacie PDF pod linkiem.

 3.    Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

a.    poczty tradycyjnej: ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań;

b.    telefonicznie pod numerami:

-   (61) 852 39 62;

-   (61) 850 47 52;,

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)

c.    faksem pod numerem: (61) 850 17 82;

d.    poczty elektronicznej pod adresem sprzedaz@wdrodze.pl

4.   Klient – oznacza każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. Jeśli klient, korzystając ze Sklepu, dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest konsumentem.

5.    Moje konto - osobiste konto o unikalnej nazwie zgodnej z adresem e-mail wskazanym przez Klienta w procesie rejestracji, w którym przechowywane są wszystkie dane Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w toku rejestracji.

6.     Regulamin – niniejszy dokument, regulujący ogólne warunki korzystania z oferty Sklepu.

7. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 8.    Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

 

 

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.    Regulamin określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, który obsługuje i zarządza Sprzedawca. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zarejestrowaniem Konta w Sklepie, albowiem kształtuje on jego prawa i obowiązki.

2.    W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient powinien poprawnie wypełnić w formie elektronicznej, dostępny na stronach internetowych Sklepu formularz, podając prawdziwe dane oraz dokonać akceptacji Regulaminu.

3.    Klient po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, otrzyma zwrotną wiadomość potwierdzającą dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta oraz odrębnym plikiem zawierającym zaakceptowaną treść Regulaminu.

4.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania konta przez złożenie stosowanego oświadczenia woli w stosunku do Sprzedawcy w dowolnej formie. Rezygnacja z posiadania konta wiąże się z usunięciem wszelkich danych Klienta, w tym historii jego zamówień.

 

 

§3 OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

 

1.   Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość produktów, znajdujących się w jego ofercie.

2.  Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie (składając zamówienie), składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedawcę. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

3.   Z głównymi cechami produktów przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać na stronach Sklepu dot. poszczególnych produktów.

4.    Zamówienie towaru przez Klienta może nastąpić w formie:

a.    dodania właściwych towarów do Koszyka, stanowiącego element Konta poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”, zamieszczonej przy produkcie, oraz wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu;

b.    kontaktu ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem sprzedaz@wdrodze.pl oraz wymianę korespondencji e-mail;

c.    złożenia zamówienia pod numerem telefonu: (+48) 61 850 47 52 albo pod numerem faksu (+48) 61 850 17 82.

5.  Złożenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego warunków jako wiążących w przypadku potwierdzenia zawarcia umowy na odległość przez Sprzedawcę.

6.    Z uwagi na charakter treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zamówienia, obejmujące treści cyfrowe, nie łączą się z zamówieniami, obejmującymi inne towary możliwe do nabycia w Sklepie, i tym samym są weryfikowane oraz realizowane oddzielnie.

7.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zawierające m.in zaakceptowaną przez Klienta treść Regulaminu, listę wybranych produktów wraz z opisem przedmiotu świadczenia, ceny jednostkowe produktów, informacje o udzielonym rabacie, koszty dostawy, wartość zamówienia, adres dostawy, dane do faktury, wybraną formę płatności, inne indywidualne informacje. W przypadku braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

8.   Klient może modyfikować swoje zamówienie także po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę do momentu wysłania towaru. W celu modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się telefonicznie pod numerem: 61 850 47 52 albo poprzez wiadomość e-mail pod adresem: sprzedaz@wdrodze.pl. Po zmodyfikowaniu zamówienia Klient drogą e-mailową otrzymuje potwierdzenie zmiany przedmiotu umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku, zawierającym – oprócz elementów wskazanych w §3 pkt. 7 Regulaminu – wprowadzone zmiany. Od momentu zmiany zamówienia termin na jego realizację biegnie od początku.

9.    Klient może anulować swoje zamówienie do momentu wysłania towaru przez Sprzedawcę.

 

 

§4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1.  Realizacja zamówienia i wysyłka produktów, następuje w terminie 7 dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z Klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

2.    Realizacja zamówienia, obejmującego treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-książki), następuje w terminie 2 dni roboczych od chwili wysłania potwierdzenia dokonania zakupów przez Klienta. W tym terminie Sprzedawca prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail informację o sposobie pobrania treści cyfrowych ze Sklepu. Sprzedawca informuję, że pobranie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-książki) może spowodować utratę przez Klienta prawa do odstąpienia do umowy z przyczyn określonych w §6 pkt 9 ppkt m.

3.    Koszt dostawy dla różnego rodzaju opcji jest uzależniony od wyboru sposobu wysyłki i rodzaju płatności:

a.    W przypadku płatności w formie przedpłaty:

                                  i.    Poczta Polska; list polecony – 8,30 zł;

                                 ii.    Poczta Polska; list polecony priorytetowy – 11,00 zł;

                                iii.    Poczta Polska; Paczka Kurier 48 – 9,00 zł;

                               iv.    Kurier UPS – 19,00 zł;

                                v.    Odbiór osobisty w Poznaniu przy ul. Kościuszki 99 – 0 zł.

  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00)

b.    W przypadku płatności za pobraniem:

                                  i.    Poczta Polska; Paczka Kurier 48 – 11,50 zł;

                                 ii.    Kurier UPS – 19,00 zł;

c.    w przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-książki) - 0 zł

d.    w przypadku złożenia zamówienia powyżej kwoty 70 zł, klient nie ponosi kosztów wysyłki

4.  Ostateczny koszt dostawy dla opcji wybranej przez Klienta jest dodatkowo uwidoczniony w potwierdzeniu  zawarcia umowy na odległość  dostarczanym na trwałym nośniku.

5.  W przypadku wydłużenia terminu realizacji Klient zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wraz ze wskazaniem przyczyny oraz prawdopodobnego terminu dostawy i jest uprawniony do anulowania zamówienia.

6.    W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar niedostępny w chwili otrzymania zamówienia lub oznaczony „na zamówienie”, Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanym terminie realizacji takiego zamówienia.

7.   Za zamówienie Klient może dokonać zapłaty w następującej formie:

a.    przy odbiorze (wysyłka za pobraniem albo odbiór osobisty);

b.    zapłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy24;

c.    przelewu bankowego na konto Sprzedawcy o numerze:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Oddział nr 1 w Poznaniu
08 1020 4027 0000 1902 0373 2211.

8.    W przypadku zamówień, obejmujących treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-książki), płatność przy odbiorze jest niemożliwa – w takim wypadku Klient może skorzystać wyłącznie z zapłaty w formie przedpłaty.

9.    Oferowane w Sklepie e-książki są personalizowane oznaczeniem indywidualizującym typu Watermark, które stanowi szczególne zabezpieczenie przed nielegalnym rozpowszechnianiem i udostępnianiem pliku w Internecie. Watermark polega na znakowaniu plików wewnątrz treści poprzez indywidualne oznaczeniem znakiem wodnym, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie licencji transakcyjnej określonego Klienta. W pliku zostają umieszczone dane identyfikujące danego Klienta, będącego nabywcą e-książki, przy czym oznaczenie takie nie umożliwia innym, niepowołanym osobom na odczytanie ww. danych.

10. Klient nabywający treści cyfrowe (np. e-książkę) może korzystać z niej na własny użytek i zgodnie z przeznaczeniem treści cyfrowych, czyli w szczególności odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

11. Wszelkie treści cyfrowe (np. e-książki) udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

12. Niedozwolone jest kopiowanie i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem treści cyfrowych (np. e-książki) w całości lub we fragmentach i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem ich treści w całości lub we fragmentach albo zmienianie ich struktury elektronicznej (formatu pliku) lub modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń), a także dystrybuowanie zakupionych przez Klienta treści cyfrowych, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

13. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia albo przy odbiorze w przypadku wysyłki za pobraniem.

14. Warunki i możliwość wysyłki produktu poza granice Polski wymagają każdorazowo indywidualnego uzgodnienia.

15. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dostarczy dokument, potwierdzający dokonanie sprzedaży. Jeśli Klient jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez dodanie odpowiedniej adnotacji w uwagach) oraz przekazać Sprzedawcy dane wymagane do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

16. W przypadku zamówienia, obejmującego treści cyfrowe,  które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-książki), dokument potwierdzając dokonanie sprzedaży bądź faktura VAT, o której mowa w §4 pkt 15, są dostarczane Klientowi w formie elektronicznej wraz z informacją o pobraniu treści cyfrowych, o której mowa w §4 pkt 2. Na życzenie Klienta Sprzedawca przesyła ww. dokumenty w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Klienta adres.

 

 

§5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

2.    W przypadku utraty treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-książki) w okresie do 2 lat od dokonania zakupu, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne przesłanie wcześniej zakupionego pliku, gdyż wszelkie transakcje są rejestrowane poprzez serwer Sprzedawcy. Plik będzie zawierał kod zabezpieczający, zawierający dane Klienta.

3.  W razie przesłania rzeczy sprzedanej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, powinien dokonać czynności potrzebnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności przez potwierdzenie stanu przesyłki w formie odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznie zgłosić powstałą szkodę Sprzedawcy.

4.    Klient może złożyć reklamację na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2, tj. na adres ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań.

5.    W przypadku reklamacji w stosunku do Sprzedawcy, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien dostarczyć odpowiednio zabezpieczony towar razem z dokumentami potwierdzającymi zakup na adres Sprzedawcy oraz wskazać swoje zastrzeżenia i żądania.

6.    Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji za uzasadnioną, wówczas Sprzedawca uzgodni preferowane przez Klienta zasady wydania towaru.

7.    W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient powinien odebrać towaru z siedziby Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9-15), po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy. Ewentualna ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa za odrębnym porozumieniem.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

1.  Klient-konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta-konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć w formie wiadomości e-mail na adres sprzedaz@wdrodze.pl, przy pomocy poczty tradycyjnej na adres ul. Kościuszki 99 (61-716, Poznań) albo telefonicznie pod numerem: (61) 852 39 62 bądź (61) 850 47 52.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć także przy pomocy formularza, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który jest dostępny pod adresem http://www.wdrodze.pl oraz dodatkowo doręczany wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.

4.   W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy - zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5.  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.    Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na adres ul. Kościuszki 99 (61-716, Poznań) lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia;

b.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h.    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

§7. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1.  Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych w związku z korzystaniem ze Sklepu.

2.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora oraz osoby działające na jego zlecenie wyłącznie w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z zamówień składanych przez Klienta i zawartych w ich wyniku umów. Dane są podawane dobrowolnie, ale ich podanie w zakresie wskazanym w formularzu może być konieczne dla prawidłowej weryfikacji i realizacji zamówienia.

3.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.    Regulamin jest integralną częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość dostarczanym na trwałym nośniku.

2.    Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez jego uzyskanie za pośrednictwem strony internetowej http://www.wdrodze.pl

3.    Wszelkie spory wynikłe w związku z zawieraniem i realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku niemożności ugodowego zakończenia sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

4.    Klient-konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient-konsument może skorzystać z alternatywnych metod rozwiązania sporu – zwrócić się do właściwego organu o mediację bądź skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny. W szczególności Klient może skorzystać z pomocy Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, wystąpić  o bezpłatną poradę prawną do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Konsumentów bądź organizacji konsumenckich (dla przykładu takich jak: Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Aktualne zasady dostępu i tryb postępowania przed wskazanymi organami i organizacjami są możliwe do uzyskania po nawiązaniu kontaktu z wybranym podmiotem.

 

§9. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1.    Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także mając na względzie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Sprzedawca informuje, iż.  

a.    warunki techniczne dla korzystania ze Sklepu są następujące: każde urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej typu: Internet Explorer (od wersji 9.0), Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

b.    warunki techniczne dla odczytywania zakupionych w Sklepie e-książek są następujące: każde oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików zapisanych w formatach .PDF, .EPUB albo .MOBI

c.    mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych Sklepu ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są następujące:

                                          i.    e-książki – czytnik e-booków, tablet, smartfon, komputer z zainstalowaną aplikacją otwierania plików typu MOBI, ePUB, PDF

                                         ii.    CD/DVD – urządzenie wyposażone w czytnik/napęd płyt CD/DVD (np. komputer, kino domowe)

2.    Sprzedawca informuje, iż umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.


 wersja do pobrania w formiacie PDF

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Poznań (61-716) przy ul. Kościuszki 99, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000515645, o nr NIP 7831714817 oraz nr REGON 302771577


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

 


(*) Niepotrzebne skreślić

  wersja do pobrania w formiacie PDF